Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davada gelişme

TMMOB Şehir Plancıları Odası açtığı dava sonucunda, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği`nde yoğunluk artışının önünü açan değişiklik Danıştay tarafından durduruldu

Resmi Gazete‘de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişiklikliği ile “Ticaret + Konut kullanımlı
Yapılaşmış Parsellerde Kullanım Oranı” başlıklı Geçici Madde 5 eklendi.

Sözkonusu hükümde; “(1) Uygulama İmar Planlarında “Ticaret + Konut” olarak belirlenmiş alanlarda, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ofis/büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veyayapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1/7/2023 tarihine kadar sonuçlanmak kaydı ile konut kullanım oranı %80`i geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilir.” ifadeleri yer aldı.

Yönetmelik değişikliği TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından yargıya taşındı. Oda’nın itirazlarını inceleyen Danıştay 6. Dairesi yönetmelik değişikliği ile iligli yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Kararda “… Düzenlemede, planlanan alanda öngörülen nüfusa göre belirlenen sosyal ve teknik donatı dengesini bozacağından mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle, imar planı değişikliği yapılmadan imar planı veya Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen konut kullanım oranının tadilat ruhsatı alınmak suretiyle değiştirilmesine dair düzenlemede 3194 sayılı imar Kanununun 5.maddesine uyarlık bulunmamaktadır.

Nazım ve uygulama imar planlarında karma kullanım olarak belirlenmiş alanın konut kullanım oranına göre belirlenen daimi nüfus ve ticari kullanım oranına göre belirlenen daimi olmayan, hareketli nüfusa göre belirlenen sosyal ve teknik donatı standartlarını bozan düzenlemenin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 7. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendindeki planların kademelenmesi ve ölçeğine göre ve yapılaşma amacının gerektirdiği ayrıntı düzeyinde kalmak koşuluyla alt kademedeki planları yönlendirir ilkesine aykırı olduğu gibi üst ölçekli imar planlarının alt ölçekli imar planlarına mekansal nitelikte hedef koyma, yol gösterme ve ilke belirleme hükmüne aykırıdır. Buna göre, dava konusu düzenleme, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliginin 11. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen imar planların yapımı ve değişikliklerinde planlanan alanın veya bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak kentsel sosyal ve teknik altyapı alanlarında bu yönetmeliğin EK2 tablosunda belirtilen asgari standartlara ve alan büyüklüklerine uyulur koşuluna da aykırıdır. … Düzenleme Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ….. düzenlemesine, imar planlarında belirlenen konut kullanımına ilişkin sosyal ve teknik altyapı donatılarının büyüklüğü ve standartlarını yetersiz hâle getireceğinden mevzuata aykırıdır…” denildi.

Oda tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, Anayasal yetkilerimiz çerçevesinde yaşam alanlarımıza yönelik rant odaklı, kamu yararına aykırı müdahalelere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulayarak üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Twitter
Visit Us
Follow Me
Instagram
E-posta
RSS

Benzer Haberler

Daha fazla haber oku