Ankara Üniversitesi 164 sözleşmeli personel alacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre 164 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi 14 Ocak 2024.

I-GENEL ŞARTLAR NELER

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2. 2022 KPSS (B) grubu lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94 puan türü sınavına girmiş olmak

3. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan genel ve özel şartlan taşıyor olmak,

4. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumandan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarm sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

 

 

 

 

7. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla tüm pozisyonlar için; ilgili birimin amiri tarafından haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde 7/24 csasma göre belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartmı kabul etmek, görevini devamlı yapmasma engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

8. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, hizmet sözleşmesinde yer alan ve birimlerince kendilerine bildirilen veya ilan özel şartlarında yer alan görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların hizmet sözleşmesi ycnilcnmcyccck/fcshcdilcccktir.

9. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşıyor olması ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmaması ve görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması. Ayrıca iç ve dış mekanlarda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

 

 

 

 

10. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

11. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, Arşiv araştırması olumsuz olan adayların ataması yapılmayacaktır.

12. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Ayrıca, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş olması halinde bu ücret yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

13. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

14. Üniversitemiz birimlerinde (ilçelerimizde bulunan meslek yüksekokulları dahil) görev yapan sözleşmeli personel, birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda farklı birimlerde görevlendirilebilecektir.

15. Sertifikalar;

İlan metninde sertifika, eğitim, katılım vb. belgeleri isteniyorsa 31.12.2023 tarihi ve sonrasında alınan belgeler geçersiz sayılacaktır.

 

II-ÖZEL ŞARTLAR NELER

1. Hijyen sertifikasının Milli Eğitim Bakanlığından alınmış olması gerekmektedir.

2. İlan metninde sertifika, eğitim, katılım vb. belgelerin e-devlet üzerinden alınacak barkodlu belgesi yüklenecektir.

Destek Personeli (Temizlik) Görev Tanımı:

ı. Çalıştığı iş yerinde görev yerinin özelliklerine göre: Açık ve kapalı tüm alanlarda (açık arazi ve çevre, derslikler, hastaneler, amfiler, ofisler, yemekhaneler, spor alanları, tüm yatakhane, koridor, banyo, tuvalet vb. yerler) periyodik temizlik işleri, çöplerin ve geri dönüşüm materyallerinin toplanması, taşınması ve temizliği, taşmma/taşıma hizmetlerini yerine getirmek ve malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşıma yükleme ve boşaltma işlerini yapmak, boya-badana, sıva, alçı vb. bulaşıkların elle veya makinelerle yıkanması, kurulanması, temizlenmesi, yerine konulması ve servise hazır hale getirilmesi, kirli çamaşırların çamaşırhaneye gelişi, yıkanış ve kurutuluşu, ütüleme işleri, tasnif ile birimlere dağıtılması ve depolama hizmetlerini yapmak, kurum içi, kurum dışı evrak hizmetleri, bulunduğu birimde ikram hizmetlerinin hazırlanması ve servis hizmetlerini yapmak.

 

 

2. Kadın personel kadın lavaboları ve diğer temizlik bakım işleri vb. görev yapacaktır.

3. Erkek personel erkek lavaboları ve diğer temizlik bakım işleri ile bedensel güç gerektirecek alanlar vb. görev yapacaktır.

Destek Personeli (Hasta Bakımı) Görev Tanımı:

1. Çalıştığı ünite/servisi (sterilizasyon ve dezenfeksiyon) kullanıma hazır bulundurmak,

2. Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım edilmesi ve benzeri işleri yapmak,

3. Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olmak hasta boşaltım malzemelerini (küvet, sürgü vb) toplamak ve temizlemek,

4. Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım etmek,

5. Kullanılan malzemelerin hazırlanması, temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasında sağlık meslek mensubuna yardım etmek

6. Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına yardım etmek,

7. Alman kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlamak,

8. Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat etmek,

9. İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirmek,

10. Görevlendirildikleri birim yöneticisi tarafından verilen, tanımlanmış diğer görev yetki ve sorumlulukları yürütmek,

11. Üniversitemiz, iş/işlem ve görev yeri değişikliğine bağlı olarak yeni görev tanımı yapma hakkını saklı tutar.

 

III-BAŞVURU ŞEKLi YERİ VE ZAMANI:

1. Başvuru işlemleri 31.12.2023-14.01.2024tarihleri arasında (http:/ ‘personeldb.ankara.edu.tr) adresinden online olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile yapılan başvurular hakkında işlem yürütülmeyecektir.

2. Eğitim durumu lisans ve ön lisans düzeyinde başvuran adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi wcb servisleri aracılığı ile sisteme yüklenecektir.

3. Eğitim durumu ortaöğretim düzeyinde başvuran adayların diplomalarını ilan başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. (İlan başvuru sistemine yüklenen diplomaların okunaklı olması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. Diplomaların tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programlan ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.)

4. Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

5. Eczacı pozisyonu için ”Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar” uyarınca 1 Sayılı Cetvelde Sınav Şartı Aranmaksızın Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel unvanı arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamaktadır.

 

IV-BAŞVURU SONUÇLARI:

1. Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan asıl ve yedeklerin listesi (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonlardan hemşire pozisyonu için asıl sayı kadar yedek diğer pozisyonlar için 2 katı kadar yedek belirlenecektir.

3. Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması (Eczacı pozisyonu hariç) esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.

4. Eczacı pozisyonu için “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar” uyarınca 1 Saydı Cetvelde Sınav Şartı Aranmaksızın Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel unvanı arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamaktadır. Söz konusu kadro için yazıh/sözlü sınav uygulanacaktır.

5. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine göre yaşça büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

6. Asıl kazanan adayın atanmak üzere başvuru yapmaması, işe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmemesi veya aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek kazanan adaylar sırası ile çağırılacaktır.

7. İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.

İletişim Bilgileri:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tel: O (312) 212 60 40 Dahili 2059 veya 2039

Twitter
Visit Us
Follow Me
Instagram
E-posta
RSS

Benzer Haberler

Daha fazla haber oku